Svádění a hereze konce časů: Bůh nebo mamon?

Nevím, jestli si vzpomínáš, ale už jsem vás upozornil na nepravosti Banksterů. Takže pasuji za originál, dokonce i v rámci své církve, která chce být ‚moderní‘, ale já to akceptuji. To mi nezabránilo pokračovat ve výzkumu Abraham, který 1800 př. n. l. vypadal, že zakazuje lichvua to mě přivedlo přímo k dosti málo známému idolu jménem: Mamon, který je nicméně 2e Princ podsvětí a nedílná součást Lucifera, protože je andělem bohatství a démonem lakomství. Chamtivost, kterou jsem izoloval jako jednu z hlavních příčin našeho neštěstí, a to přesně před 2011 lety... Otče náš skrze Ježíše... nás před ním nepřestávalo (jak se o tom píše v Bibli) varovat: " Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože jednoho bude vždy nenávidět a druhého milovat." Nemůžete sloužit Bohu i mamonu (Matouš 6:24). Ale v průběhu dějin a působením bezbožných bylo téměř celé lidstvo svedeno na scestí, aby bylo odstraněno z evangelií a nuceno přijmout zásady mamonu, aby ho nevědomě uctívali.

Chápete nyní, když je kapitalistický systém ve smrtelné agónii nebo na svém vrcholu (záleží), a my jsme na prahu roku 2012, tj. 2011 let poté, co se skutečně děje a co je v sázce?

Mohu se mýlit, ale myslím, že jsem zjistil, že po vší té trpělivosti nám někdo má co říct... Nebo nám připomenout... Trochu více vytrvalosti...

aktualizace 25.10.2015 : Mamon nebo náboženství peněz (Arte)

Aktualizace 30.08.2017: Kající se z luciferských vysokých financí svědčí: „Kdyby lidé věděli, jak svět skutečně funguje…“

 

Úvod:

Každý měsíc vám nabízíme poselství osvěty a povzbuzení, jehož cílem je pomoci současným křesťanům k větší duchovní rozlišovací schopnosti tváří v tvář herezím, které se v současných církvích tak rychle a nenápadně množí. Tato zpráva vám jistě odpoví na mnoho otázek, které si dnes na to či ono kontroverzní téma klade.

Bůh nebo mamon?

200962704456.jpg    220px-The_Worship_of_Mammon.jpg
 
Pravděpodobně nejdůležitější biblický text, spolu s textem z předchozí kapitoly (1 Tim 6), týkající se úskalí špatného vztahu k penězům, se nachází v 10. Timoteovi, kapitola 1, verš 6: „Ti, kteří chtějí zbohatnout za každou cenu se vystavují pokušení a padají do pasti mnoha nesmyslných a zhoubných tužeb, které uvádějí lidi do záhuby a záhuby. »

1. Bible je více o penězích a bohatství než o nebi a pekle dohromady

Varování apoštola Pavla bylo adresováno jak falešným učitelům své doby, tak křesťanům, v jejichž srdcích Mamon (bůh peněz) nahradil pravého Boha. Odvrátili se od věcí Božích, aby se věnovali svému zběsilému hledání bohatství.

Sobecké hromadění hmotných statků je znamením, že vyhlídka na věčnost již není součástí života (Kol 3). Sobci a lakomci již nenacházejí uspokojení v Bohu. Už nejsou orientováni na Pána, ale na sebe a svůj majetek. Vezměme si například tragický osud Lotovy manželky. Její duchovní úpadek byl způsoben tím, že všechny své náklonnosti umístila spíše do pozemského než nebeského města (Gn 1:19; Lk 16,26:17-28; Židům 33:11-8).

Téma peněz a bohatství je proto nanejvýš důležité. Od začátku musíme vědět, že z 38 podobenství, která Ježíš použil v evangeliích, aby učil zástup, se 16 z nich zabývá otázkami peněz a naléhavou potřebou je dobře spravovat. Všimli jsme si, že Ježíš klade zvláštní důraz na tuto realitu, a to ne bezdůvodně, jak uvidíme během naší studie.

Mluvil například více na téma peněz a bohatství než na nebe a peklo dohromady. V evangeliích se 1 z 10 veršů zabývá penězi a majetkem, což činí celkem 288 veršů ve 4 evangeliích. V Bibli máme asi 500 zmínek o modlitbě, asi tolik o víře, ale máme přes 2000 zmínek o penězích a bohatství. Jde tedy o klíčové téma Písma.

Ježíš pravděpodobně mluvil na téma bohatství více než kdokoli jiný. Ale to bylo velmi často na varování a výčitky. Nikdy nevyslovil sliby požehnání pro ty, kteří si pro sebe nashromáždili bohatství.

Podívejme se pozorně na jedno ze základních Ježíšových poselství v tomto bodě, když svým učedníkům prohlásil: „Nikdo nemůže být současně ve službě (Řek, otrok) dvěma pánům, protože buď bude nenávidět jednoho a milovat druhého, jinak bude oddán prvnímu a pohrdat druhým. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu zároveň“ (Mt 6)

2. Mamon představuje bohatství a peníze nastavené jako modla

„Mamon“ (řecky mamonas) je aramejské slovo znamenající bohatství a je personifikováno jako božstvo. Jsou to peníze nastavené jako modla, se kterou se někdo svěřuje. Představuje falešného boha materialismu.

Ježíš zde má na mysli, že nemůžeme sloužit falešnému bohu a pravému Bohu zároveň. Chce nás proto varovat, že peníze se mohou stát bohem. Každý, kdo „miluje peníze“ nebo je jejich otrokem, není v Božích očích nic jiného než modlář (Ef 5:5).

Co je to modlářství? Dovoluje, aby se hmotné věci staly středem lidských tužeb a hodnot, a proto je na nich závislý, místo aby důvěřoval samotnému Bohu (Ex 20:3-6; De 7:25,26). Následovník Ježíše Krista není povolán odmítat hmotný svět, ale musí se pečlivě vyhýbat tomu, aby upadl do svůdné a klamné pasti materialismu a miloval Boha nade vše.

V Novém zákoně je mamonas slovo, které použil pouze Ježíš, a nachází se 4krát v Matouši a v Lukáši 16:9,11,13. Bohatství, o kterém Ježíš mluví, jsou materiální statky, ale vždy ve smyslu očerňování materialistického, egocentrického a nemorálního systému. Bohužel právě ten převládá! v lidské zkušenosti a v naší současné společnosti se všemi mnoha katastrofickými, katastrofickými a sebedestruktivními důsledky, které všichni známe.

Tento systém jednoho dne přivede světovou a finanční ekonomiku k totálnímu krachu. Celé lidstvo bude trpět přísným odsouzením a neodvolatelným soudem od Boha (Zjevení 18). Toto klíčové téma rozvineme v další kapitole.
 
Je to systém naší planety ovlivněný knížetem tohoto světa, jehož filozofie, zcela protikladná k Ježíšově filozofii, hlásá, že údělem člověka je hromadit poklady na zemi (Mt 6), hledat v nich bezpečí. Lk 19) a přilnout k nim celým srdcem (Mt 12). Křesťan, který tento systém přijímá, přestává upřímně milovat Ježíše (Mt 15), protože nemůže sloužit Bohu i mamonu, jejichž koncepce a metody jsou radikálně opačné.
 
Kvůli téměř démonickému vlivu, který má majetek a bohatství na člověka, se lpění na nich stává otroctvím a modlářstvím (Ef 5:5).

Ježíš nás chce z tohoto řetězu vysvobodit a pro naše věčné štěstí nás staví před radikální rozhodnutí, které se týká pána, kterému se rozhodneme sloužit v našem křesťanském životě zde níže: „Bůh nebo Mamon“ (bůh materialismu).

3. Bůh varoval člověka: „Nebudeš mít jiné bohy kromě mě“

Již od počátku dějin Izraele varoval Věčný Bůh svůj lid prohlášením: "Já jsem Věčný Bůh tvůj... Nebudeš mít jiné bohy kromě mne" (Ex 20).

Bylo to tam, na hoře Sinaj, úplně první z deseti přikázání. Pán to slavnostně opakuje ve svém Kázání na hoře (Mt 6).

Oddanost lidskosti sdílejí dva mistři. Někteří slouží živému a pravému Bohu; jiní slouží mamonu, bohu bohatství a materialismu. Zástupy ho následují, klaní se mu, slouží mu a uctívají ho, dokud neztratí svou duši.

Ježíš varoval člověka před tímto smrtelným nebezpečím prohlášením: „A k čemu by bylo dobré, kdyby člověk zvítězil nad všemi, kdyby ztratil svou duši? nebo co by dal člověk výměnou za svou duši? (Mt 16:26).

Nikdo tedy nemůže sloužit oběma pánům současně, navzdory tvrzení kazatelů „evangelia prosperity“ o pravém opaku. To je absolutní nemožnost. Srdce nemůže patřit dvěma pánům současně. Navíc ti, kdo vkládají veškerou svou náklonnost do mamonu, nakonec Boha nenávidí. „Kdo chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Boha“ (Jak 4).

Křesťan, který se drží Boha, svého nebeského pokladu, bude pohrdat přitažlivými věcmi této země. Nic zde dole v jeho očích není srovnatelné s velkolepostí a nádherou jeho Pána.

Sloužit mamonu se rovná odpadnutí od pravého Boha a vztyčení modly ve vlastním srdci. Chamtivost je podle Písma modloslužba (Kol 3).

Z této strašné a vážné alternativy není úniku: Bůh nebo Mammon. Hospodin nebo Baal. Hodnoty nebeské nebo světové. Skutečná svoboda evangelia nebo otroctví falešného evangelia. V této oblasti neexistuje žádný kompromis ani střední cesta.

Copak Ježíš neřekl, že první a největší přikázání je: „Milovat budeš Pána Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22:37).

Apoštol Jan to potvrzuje slovy: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li někdo svět, není v něm Otcova láska; neboť vše, co je na světě, žádost těla, žádost očí a pýcha života, není z Otce, ale ze světa. A svět pomine i jeho chtíč; kdo však činí vůli Boží, zůstává navěky“ (1 Jan 2-15).

4. Křesťanův špatný vztah k penězům způsobí, že se bude odchylovat i v jiných oblastech.

Je velmi poučné poznamenat, že když Ježíš mluví o Satanovi jako o „knížeti tohoto světa“ (J 14), nikdy neříká, že si člověk musí vybrat mezi Bohem a Satanem.

Když Ježíš mluví o dvou pánech, kterým by lidé mohli sloužit, upřesňuje, že tito dva páni jsou buď Bůh, nebo Mamon (Lukáš 16:13). V křesťanství obecně kazatelé vždy správně a naléhavě doporučovali, aby si křesťané vybrali mezi Bohem a Satanem, ale Ježíš jde dále a žádá, aby se také rozhodovalo mezi Bohem a Mamonem.

Satan se stal mistrem v manipulaci s davy. Ví, že pokud jsou lidé požádáni, aby si vybrali mezi Bohem a Satanem, nikdo si nevybere Satana. Ale pokud jde o volbu mezi Bohem a Mamonem, Satan ví, že i křesťané budou mít problém učinit správné rozhodnutí.

Satan rád zůstává ve stínu, mimo dohled, protože ví, že tímto způsobem bude moci oklamat mnohem více lidí. Dobře ví, že když je křesťan ve svých rozhodnutích ovlivněn láskou k mamonu (k penězům), ve skutečnosti slouží jemu, princi mamonu, a představuje si, že slouží Bohu..

Pokud je křesťanův postoj k penězům (mamonu) špatný, bude se mýlit i ve všech svých ostatních volbách. Tím se stává součástí myšlenkového systému světa, který Ježíš Kristus přišel zničit.
 
Takový člověk, aniž by si to uvědomoval, se stává zrádcem v Pánově díle na zemi. Ve skutečnosti pracuje po boku Satana, aniž by to věděla. To je základní problém v životě mnoha dnešních křesťanů. Nechápali úklady a úskoky Satana.

„Evangelium prosperity“ bylo představeno koncem 19e století (podrobněji o tom pojednáme v jiné kapitole), kazateli, jejichž láska k mamonu byla evidentní. Zjevně museli najít "biblické" texty, aby ospravedlnili svůj extravagantní životní styl a obrovské sumy nashromážděných peněz, vyplývající z vyhlazených nabídek jejich "následovatelům".

Aby vysvětlili své činy, vytvořili amalgám nové smlouvy Nového zákona se smlouvou Starého zákona. Šli, aby našli ve Starém zákoně sliby, které Bůh učinil pouze pro Izrael, a začali je hlásat jako nevyvratitelné znamení Božího požehnání v životě dnešního věřícího.

Běda! velmi mnoho křesťanů, kteří také mají tento sklon k lásce k penězům, bylo neodolatelně přitahováno těmito lákavými nabídkami a padlo do pasti touhy po tomto falešném a novém evangeliu.

5. Křesťan se musí bezpodmínečně starat o své priority

Ježíš řekl, že nemůžeme sloužit (řecky, být otrokem) dvěma pánům současně (Lukáš 16:13). Protože je nemožné jít dvěma opačnými směry současně, nemůžeme milovat a sloužit dvěma pánům současně. Pokud se rozhodneme sloužit mamonu (peníze), pak nemůžeme sloužit Bohu. Pokud se rozhodneme sloužit Bohu, nebudeme sloužit mamonu. Ježíš od nás vyžaduje naprostou loajalitu a integritu. Tak bude zaujímat první místo ve všem v našem životě (Mt 6).

Je-li Bůh naším Pánem, pak peníze budou naším služebníkem a své zdroje budeme používat podle Boží vůle. Ale pokud Bůh není naším Pánem, staneme se otroky peněz a peníze jsou hrozným pánem!

Je proto nezbytně nutné, abychom si udrželi své priority v pořádku. Můžeme vlastnit peníze, ale nesmíme být v jejich zajetí. Protože peníze mají moc zaujmout místo Boha v našich srdcích. Může se kousek po kousku stát naším pánem. Ježíš nás varuje, že je důležité mít pouze jednoho pána. Nebezpečí je velmi reálné, protože žijeme v materialistické a chamtivé společnosti, kde je mnoho lidí, bohužel, otroky peněz, kteří si z nich udělali modlu a svého boha. Naše volba je tedy mezi Bohem nebo Mamonem, mezi dvěma systémy, dvěma styly života. Oba jsou zastoupeni nikoli jako zaměstnavatelé, ale jako páni v opozici vůči sobě navzájem a jejichž zaměstnanci jsou otroci. Otroctví znamená být majetkem osoby a vyžaduje službu na plný úvazek.

6. Křesťan, správce a ne vlastník zboží, které mu Bůh svěřil

V našem vztahu s Bohem nám nejsou připisována žádná práva. Musí být nesporným Mistrem našeho života. Nikdy si nepokládejte otázku: "Co chci dělat?" ale raději si položte otázku: "Co ode mě Bůh očekává?" »

Každý okamžik našeho života patří našemu Mistrovi. Vše, co jsme a co máme, musí být zcela k dispozici jemu. Jsme správci a ne vlastníky zboží, které nám Bůh svěřil. Vše, co máme, patří Bohu. Písmo tuto myšlenku dostatečně potvrzuje (Ž 24:1; 50:10,12). V podobenství o hřivnách Ježíš zdůrazňuje, že je to Mistr, kdo dává hřivny svým služebníkům (Mt 25) a vinici vinařům (Mt 15).

Ježíš zakončuje 6. kapitolu slovy: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to vše vám bude dáno“ (Mt 6). Všichni, kdo následují Krista, jsou vybízeni, aby hledali především Boží království a Jeho spravedlnost. Sloveso „hledat“ implikuje skutečnost, že jsme neustále něčím pohlceni nebo se aktivně a usilovně snažíme to získat.

Tato slova obsahují slib, který dal Bůh svým dětem a který prohlašuje, že všichni, kdo učiní Boží vůli svou prioritou v dobrých časech nebo ne, si mohou být jisti, že jejich nebeský Otec svou úlohu dokonale splní. Jak Bůh prohlašuje v Písmu, neuspokojí jejich potřeby, ale každou jejich potřebu. Ve svém velkém soucitu nás však bude také vědět, jak nás naplnit nejrůznějšími zvláštními požehnáními, když uzná za vhodné.
 
Bezvýhradně důvěřujme uklidňujícím a útěšným slovům Ježíše, Dobrého Pastýře, který nám říká: „Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu. Proto vám říkám: Nebojte se o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oděv?... Po všech těchto věcech pohané hledají. Váš Nebeský Otec ví, že to potřebujete... Takže si nedělejte starosti o zítřek; neboť zítřek se o sebe postará sám. Každý den má dost svých starostí (Mt 6-25).
 
Věřící křesťan při plnění úkolů a povinností, které mu svěřil Bůh, nalezne u svého nebeského Otce tuto nedokonalost, aby se postaral o každou ze svých potřeb po celý život.
 
 
Podrobnosti o Chalouette:

"...Náboženství a peníze, mezi morálkou a spiritualitou, mezi požehnáním a vinou. Tržní vztahy, které jsou jádrem společenských vztahů, bylo náboženství nuceno se o ně zajímat. I když nepopíráme užitečnost náboženství, snaží se moralizovat jeho používat obhajováním stejného poselství, poselství štědrosti. V těchto třech náboženstvích je almužna skutečně povinností věřícího. Jejich pojetí peněz a vztahů, o kterých by s ním mělo náboženství mluvit, se však liší od jedné denominace k druhé. V judaismu jsou peníze nejsou protikladem Boha nebo překážkou víry, v rozporu s křesťanstvím, které tuto modlu odsuzuje. Peníze jsou tedy pro Židy znamením božského požehnání, milosti a nikoli hanby, pokud nejsou známkou sobectví.

Nicméně, tváří v tvář realitě nerovnoměrného rozdělení bohatství, Deuteronomium nařizuje resetování dluhů každých sedm let, sabatický rok a dar prvorozených ze stád. Pokud jde o slavnou půjčku za úrok, ta je v židovském myšlení tabu, protože jde proti myšlence dávat. Ale ve skutečnosti bylo toto tabu prolomeno a půjčka byla vůči Nežidům tolerována. V křesťanství existuje jasné napětí na téma peněz, protože se mohou, jak varuje Ježíš ve svém učení, stát modlou nebo dokonce Bohem (mamonem). Je zřejmé, že křesťanství dělá z peněz duchovní a ne morální otázku jako judaismus, to znamená, že zpochybňuje samotný základ existence: na čem by měl člověk založit svou existenci? Stejně jako u Židů byla lichva křesťanům až do Kalvína zakázána. Také mezi protestanty je sociální a ekonomický úspěch znamením požehnání, nebo ještě více, božského vyvolení. Protestantismus, velká novinka v křesťanství, velebí úsilí, práci a činnost, na rozdíl od katolicismu, který zdůrazňuje chudobu a stažení se ze světa. Peníze se tak stávají spravedlivou odměnou za talenty a práci a pak působí skutečnou úlevu od viny mezi protestanty i mezi Židy.

V islámu také najdeme toto spojení mezi penězi a božským požehnáním. Věřící musí peníze přerozdělit a dát do oběhu a zbytek očistit almužnou, lichvář je také odsouzen stejně jako rentiér, spekulant nebo gambler...

Zdroj: Kliotéka

Doplňující informace:

 

 

Nejnovější články

S ohněm a krví... (JDM)

Francie na pokraji chaosu: Čeho se bát a co dělat? (Marc Touati)

Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

záznamy

Svět v dluhové pasti (ARTE)

Čtěte více ...

Vyšetřování hotovosti: „Obchod se strachem“

Čtěte více ...

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky