Svobodné zednářství využívá WHO a „Bergoglianskou církev“ k prosazení svého celosvětového převratu – Monsignor Vigano

4.7 z 5 (11 hlasů)

« Vládnou nám členové globální lobby zločineckých spiklenců, kteří nám přímo říkají, že jejich plán je pro nás éliminer, a celou tu dobu tu sedíme a přemýšlíme, proč musíme nosit masky v autobusech a ne v restauracích. »

Monsignor Carlo Maria Vigano.

(LifeSiteNews) - Poznámka redakce : Níže je uveden přepis videorozhovoru, který arcibiskup Carlo Maria Viganò poskytl Armandu Manocchiovi z Byoblu TV.

VIGANO
Arcibiskup Viganò mluví s Armandem Manocchiou z Byoblu TV   

Armando Manocchia : Vaše Excelence, [zde v Itálii] jsme nyní v ekonomickém a finančním bankrotu, kdy veřejný dluh nyní přesahuje 2,7 miliardy eur. Podle mého názoru je problémem morální a etický bankrot nejen vládnoucí třídy, ale i značné části populace. Co můžeme udělat, abychom znovu vybudovali sociální strukturu, která zahrnuje etické a morální cítění?

biskup Vigano : Bankrot je nevyhnutelným důsledkem mnoha faktorů. Prvním je přesun měnové suverenity z jednotlivých národů na nadnárodní orgán, jakým je Evropská unie. Evropská centrální banka je soukromá banka, která půjčuje peníze za úrokové sazby členským státům a nutí je k trvalému zadlužení. Mimochodem připomínám, že Evropská centrální banka je oficiálně vlastněna centrálními bankami zemí, které jsou její součástí; proto, protože centrální banky jsou řízeny soukromými společnostmi, ECB sama je v podstatě soukromá společnost a jedná jako taková.

Druhým faktorem je seigniorage, tedy příjem, který centrální banka získává z vydávání peněz jménem státu, který si od něj půjčuje nikoli na materiální náklady na tisk bankovek, ale na jejich nominální hodnotu: krádež na úkor obce, protože peníze patří občanům a ne soukromému subjektu tvořenému soukromými bankami.

Třetí faktor spočívá v hospodářské a finanční politice Evropské unie, která ukládá půjčky za úrok tím, že poskytuje finanční prostředky, které různé národy předtím zaplatily. Itálie, která je čistým přispěvatelem, proto musí počítat s miliardami, ze kterých nejenže nedostává úroky, ale které se jí vracejí, jako by jí nebyly vlastní.

Čtvrtým faktorem je mizerná fiskální politika nedávných [italských] administrativ, rázně nařízená Trojkou, jmenovitě Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou, které jsou oficiálními věřiteli členských zemí. Výrazné daňové osvobození velkých finančních a obchodních skupin a šikana malých podniků jsou základem progresivního zbídačování země a selhávání mnoha aktivit s následným nárůstem nezaměstnanosti a vytvářením levné pracovní síly. A nezapomínejme, že je to vždy Evropská unie, kdo zavádí takzvané reformy založené na falešném narativu – představte si globální oteplování nebo přelidnění – s vydíráním půjček, které poskytla členským zemím: genderová rovnost a další hrůzy byly zavedeny do vnitrostátních právních předpisů bez jakékoli konzultace s občany, i když dobře věděli, že jsou proti.

A konečně, podvratná akce Agendy OSN 2030 – tj. Velký reset Světového ekonomického fóra – má za svůj stanovený cíl přesun bohatství národů a jednotlivců do velkého bohatství, investic řízených globalistickou mafií. Tato podvratná operace musí být odsouzena a stíhána soudci, protože představuje skutečný tichý puč proti komunitě.

Rád bych však poukázal na to, že ekonomický aspekt je pouze prostředkem k dosažení mnohem znepokojivějších cílů, jako je úplná kontrola světové populace a její zotročení: pokud budou občané zbaveni přístupu k majetku; pokud jim je bráněno ve svobodě podnikat; pokud je endemická nezaměstnanost způsobena a zvyšována nekontrolovaným přistěhovalectvím a zdravotními mimořádnými událostmi, snížením nákladů na pracovní sílu; pokud jsou Italové obtěžováni přemrštěnými daněmi; pokud trestáme tradiční rodinu tím, že prakticky znemožníme dvěma mladým lidem uzavřít manželství a mít děti; pokud zničíme vzdělání od základní školy a vytvoříme kulturní vakuum frustrací talentu jednotlivců; Pokud zrušíme historii naší rodné země a popřeme slavné dědictví, které udělalo Itálii velkou ve jménu začlenění a zřeknutí se naší národní identity, na co bychom mohli čekat, když ne na společnost bez budoucnosti, bez naděje, bez chuť bojovat a angažovat se?

Abychom znovu vybudovali sociální strukturu, je nejprve nezbytné být si vědom probíhajícího převratu, provedeného se spoluúčastí těch u moci a celé politické třídy. Pochopení toho, že nás mezinárodní zločinecká organizace připravila o svá nezcizitelná práva, je prvním zásadním krokem, který je třeba udělat. Jakmile to pochopí především zdravá strana institucí a justice, bude možné soudit zrádce, kteří tento tichý převrat umožnili a navždy je vyhnali z politické scény. Je zřejmé, že Itálie bude muset znovu získat svou suverenitu, nejprve odchodem z Evropské unie.

A. Manocchia : Jaké budou první iniciativy, které budou zahájeny v tomto rekonstrukčním díle, ve kterém bude hrát rozhodující roli Antiglobalistická aliance, kterou jste iniciovali?

biskup Vigano : Bude nutné realizovat prozíravý a rozsáhlý projekt, který se zaměří na intelektuální, vědecké, kulturní, politické a dokonce náboženské školení budoucí vládnoucí třídy tím, že ji vybaví schopností kritického úsudku a solidní morální reference . Bude nutné vytvořit školy a nadace, z nichž vzejde vládnoucí třída ctnostných občanů, čestných vládců, podnikatelů, kteří budou schopni sladit legitimní požadavky zisku s právy pracujících a ochranou spotřebitelů.

Ti, kdo zastávají veřejnou funkci, jako každý poctivý občan, si musí být vědomi toho, že jsou před Bohem zodpovědní za to, co dělají, a že musí upřednostňovat obecné dobro před osobním zájmem, chtějí-li posvětit roli, kterou má Pán. jim přidělen a zasloužit si ráj. Musíme vychovávat děti a mladé lidi v poctivosti, ve smyslu pro povinnost a disciplínu, v praktikování kardinálních ctností jako koherentního důsledku teologických ctností; k zodpovědnosti vědět, že dobro a zlo existuje a že naše svoboda spočívá v pohybu ve sféře Dobra, protože to pro nás Bůh zamýšlel. Jste moji přátelé, budete-li dělat, co vám přikazuji, řekl náš Pán (J 15,14). A tak je to i ve věcech veřejných, kde morálku vystřídala korupce, honba za osobním ziskem, zneužívání zákonů, zrada občanů a zbabělé podřizování se nepřátelským mocnostem. Vezměme si příklad alegorie dobré vlády, kterou reprezentoval Ambrogio Lorenzetti v sálech Palazzo Comunale v Sieně: najdeme tam jednoduchost principů, které inspirovaly a vedly veřejné moci v italských obcích [Comuni] XVe století.

A. Manocchia : V Itálii vytvořila apolitická kultura posledních 50 let zkorumpovanou vládnoucí třídu a nyní, možná právě proto, máme totalitní režim. Naše drahá a nádherná země trpí nejnegativnějšími důsledky své historie. Zdá se, že už není součástí Evropy nebo Západu. Občané, jednotlivci, už se do ničeho nepočítají. Nejprve politici, pak vlády a nyní celé národy podléhají diktátu globalistické agendy Nového světového řádu. Existuje kromě výše zmíněné korupce souvislost s tím, že Itálie byla historicky kolébkou křesťanství a centrem katolické církve?

biskup Vigano : Ale to je jasné! Globalistická zuřivost zasahuje především, nemilosrdným a krutým způsobem, katolické národy, proti nimž po staletí zuří, aby vymazala jejich víru, jejich identitu, jejich kulturu a tradice. Jsou to právě katolické země – Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko – které nejvíce utrpěly útokem zednářské elity, která naopak zvýhodňuje protestantské národy, v nichž po staletí vládlo svobodné zednářství. S francouzskou revolucí byla Kapetovská monarchie zničena; s první světovou válkou bylo zničeno Rakousko-Uhersko, rovněž katolické, a také Ruská pravoslavná říše. Druhá světová válka zničila savojskou monarchii, která byla nejprve spolupachatelem „Risorgimenta“, poté jeho obětí. Změna stravy není novinkou poslední doby, právě naopak!

Existují země, které netolerují, aby katolické národy byly prosperující a konkurenceschopné, nezávislé a mírumilovné, protože by to dokázalo, že je možné být dobrými křesťany, mít dobré a spravedlivé zákony, spravedlivé daně, prorodinnou politiku, prosperitu a mír. . Neměly by existovat žádné srovnávací podmínky. Proto chtějí nejen bídu obyvatelstva, ale i jeho korupci, ošklivost neřestí, cynické sobectví zisku, zotročení nejnižších vášní. Lid zdravý duchem i tělem, svobodný, nezávislý a hrdý na svou identitu je impozantní, protože se jen těžko zříká toho, čím je, a nenechá se podrobit bez reakce. Lidé, kteří ctí Krista jako svého Krále, vědí, že jejich vládci se považují za jejich zástupce, nikoli za despoty, kteří poslouchají ty, kteří je obohacují nebo zmocňují.

Nezapomínejme, že Francouzská revoluce vyrvala královskou korunu Ježíši Kristu a postavila takzvaná „práva člověka a občana“ proti suverénním právům Božím. Práva, která, osvobozená od respektu k přirozenému mravnímu zákonu, dnes zahrnují potrat, eutanazii (dokonce i chudých, jako je tomu dnes v Kanadě), „manželství“ s lidmi stejného pohlaví, „manželství“ se zvířaty a dokonce „ manželství“ s neživými věcmi (správně jste pochopili: existují zákony, které tyto věci schvaluje 5 Stelle [italská politická strana]), genderovou teorií, LGBTQ ideologií a vším tím nejhorším, co si může bezzásadová a nevěrná společnost nárokovat. Sekularismus státu není výdobytkem civilizace, ale spíše záměrnou volbou barbarizace společenského těla, které se vnucuje údajná neutralita vlády ve vztahu k náboženství, což je ve skutečnosti náboženská volba militantů a proti -Katolický ateismus. A když se manipulací masy nepodaří donutit je k určitým „reformám“, nastupuje vydírání evropských fondů, udělovaných jen těm, kdo poslouchají diktát EU. V podstatě nejprve zničí ekonomiku a odstraní národní měnovou suverenitu a fiskální a ekonomickou rozhodovací autonomii, pak navážou pomoc na přijetí zkorumpovaného a sobeckého modelu společnosti, ve kterém by žádný slušný člověk nechtěl žít. „Evropa nás žádá, abychom to udělali! – to jest nikým nevolená lobby technokratů, která je inspirována principy zcela neslučitelnými s přirozeným právem as katolickou vírou.

Ale pokud se Deep State zavázal vymazat katolické náboženství z veřejného života národů a ze soukromého života občanů, je třeba uznat, že Deep Church také přispěla k této sekularizaci, protože II. k bodu schvalování sekularismu, jakkoli odsouzeného blahoslaveným Piem IX., a odsunu doktríny o společenském kralování Krista do symbolické a eschatologické dimenze. Po šedesáti letech dialogu s mentalitou světa už Ježíš Kristus není králem ani katolické církve, zatímco Bergoglio se také zříká titulu svého vikáře a raději tráví čas hraním s Pachamamou v Saint-Pierre.

A. Manocchia : Uměle vytvořená psychopandemie vyvolala psychózy, paniku, děs a fyzické i duševní utrpení, které zanechalo nesmazatelnou stopu, vážné sociální nepokoje, jaké se v dějinách lidstva takto nikdy nestaly. Snížili muže do stavu zombie. Jaké je poselství, které lze předat tváří v tvář této vnucené konformaci a formátování populace?

biskup Vigano : Správně jste použil termín „formátování“, který v jistém smyslu přesně připomíná Velký reset zahájený psychopandemií a který dnes pokračuje válkou a energetickou nouzi. Musíme si položit otázku, co mohlo vést celé národy k odpadnutí své víry, k vymazání své identity bez výčitek svědomí, k zapomenutí svých tradic a k tomu, že se nechaly utvářet podle modelu anglosaské myšlenky tavícího kotle. Tato otázka se týká především naší drahé Itálie, znetvořené desetiletími ideologické podřízenosti na jedné straně francouzské levici či sovětskému komunismu, na druhé straně americkému „neo-con“ liberalismu. Dnes vidíme, že se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu spojil čínský komunismus a globalistický liberalismus, což ohrožuje celý svět a naši zemi zvláště.

Samozřejmě, že druhá světová válka vytvořila podmínky pro kolonizaci Itálie podle konsolidovaného modelu, který stále ještě vidíme, jak jej přijalo NATO: zničit, rozbombardovat a zničit skutečné nebo domnělé diktatury, aby je nahradily loutkové režimy sloužící cizím zájmům. Znovuobjevení hrdosti na prosazování své identity a suverenity je zásadním krokem pro vykoupení Itálie a rekonstrukci všeho, co bylo zničeno. Proto se domnívám, že model multipolarity je zajímavou vyhlídkou pro boj s globalistickým Leviatanem, který nás dnes ohrožuje ve všech aspektech každodenního života.

Porážka Deep State rozumnými silami ve Spojených státech amerických bude předpokladem pro mírové soužití národů, aniž by existoval jeden národ, který by se považoval za nadřazený a legitimovaný k tomu, aby si podrobil ostatní. To je důvod, proč byl Donald Trump zmanipulovaným hlasováním sesazen z prezidentského úřadu Spojených států a nahradil ho – další změna režimu – postavou tak zkorumpovanou, že není schopen vládnout, aniž by byl manipulován.

A. Manocchia : Dá se říci, že Západ je v krizi, protože odmítá Boha a přirozené zákony, a především proto, že podceňuje hodnotu života a dopustil se obrovské chyby z morálního a sociálního hlediska, která vedla k současné etický posun a morální úpadek?

biskup Vigano : Nemyslím si, že můžeme mluvit o „chybě“; je to spíše podvod, zrada provedená těmi, kteří se v mocenské pozici rozhodli proměnit Itálii v koloniální část Německa (pokud jde o ekonomiku), částečně z Francie (s ohledem na kultury), částečně ze Spojených států (s ohledem na mezinárodní politiku) a částečně z celé Evropské unie (s ohledem na fiskální politiku a tzv. reformy). Vždy někomu podléháme, zatímco naše země v historii mnohokrát – v mnohem těžších a neklidnějších dobách – ukázala, že může velmi dobře konkurovat velmocím cizím.

Zásadním problémem je, že vlády, které jsme měli – od savojské monarchie – byly zcela zmanipulované zednářstvím, rozhodovalo o reformách, vyhlašovalo války, vymezovalo hranice a uzavíralo smlouvy vždy a jen na příkaz lóží. Významní zednářští poslanci, ministři svobodných zednářů, profesoři zednářské univerzity, primáři svobodní zednáři, zednářští vysocí důstojníci, vydavatelé svobodných zednářů a biskupové svobodných zednářů uposlechli přísahu věrnosti Velkému ubytování a zradili zájmy italského národa. Dnes svobodné zednářství využívá svou „sekulární ruku“, Davos Forum, které určuje agendu pro OSN, Světovou zdravotnickou organizaci, Evropskou unii, různé „filantropické“ nadace, politické strany a Bergoglianskou církev.

Ale skutečnost, že tento převrat je tak rozsáhlý a rozvětvený, neznamená, že je o nic méně skutečný; současná situace je skutečně velmi vážná právě proto, že se týká stovek národů, kterým ve skutečnosti vládne jediná elita zločineckých spiklenců. Na druhou stranu není třeba mluvit o „konspiračních teoriích“: stačí si poslechnout, co hlavní architekt Velkého resetu Klaus Schwab řekl 23. května při vystoupení na Davoském fóru: „Budoucnost se nestaví sama : to my [ze Světového ekonomického fóra] budeme budovat budoucnost. Máme prostředky, jak vnutit svět, jaký chceme. A můžeme to udělat tím, že budeme v komunitách jednat jako „stakeholder“ a budeme mezi sebou spolupracovat“.

Součástí tohoto plánu je i ukrajinská krize: „Se správným vyprávěním použijeme válku k tomu, abyste byli zelení“. Schwabův poradce Yuval Noah Harari – který shrnuje veškerý „talent“ probuzeného intelektuála jako izraelský, gay, veganský aktivista za práva zvířat, anti-Putinův a protiruský, stejně jako zuřivě anti-Trump – zašel tak daleko, že prohlásit: „Za deset let bude mít každý mozkový implantát a věčný život v digitální říši… Google a Microsoft rozhodnou, jakou knihu bychom si měli přečíst, koho si vzít, kde pracovat a koho volit…“. Harari je autorem různých esejů, včetně „Sapiens“, „Od zvířat k bohům“, „Stručná historie lidstva (2011), „Homo Deus“, „Stručná historie budoucnosti“ (2015). Je to absurdní delirium transhumánního člověka, který si myslí, že dokáže překonat smrt a proměnit se v boha.

Podvod páchaný na italském lidu spočíval v tom, že od XNUMX. století věřili, že je jejich vůlí osvobodit se ze jha tyranie různých italských států před sjednocením pod záštitou suverénů Piemonte. poslušný zednářství; že bylo jeho vůlí bouřit se proti autoritě legitimních panovníků ve jménu „svobody“, aniž by chápal, že by byl vystaven mnohem horším zkorumpovaným; že bylo jejich přáním zbavit se savojské monarchie ihned po válce a zřídit na jejím místě Italskou republiku; že bylo jejich vůlí připojit se k Evropské unii s fata morgánou El Dorada [že to povede k bohatství a prosperitě], jen aby zjistili, jaký to všechno byl podvod. A kdo se za těmito požadavky na svobodu, demokracii, pokrok skrýval? Vždy a pouze svobodné zednářství se svými přisluhovači infiltrovanými všude.

Možná je nyní čas, aby Italové začali rozhodovat o své budoucnosti, aniž by ji diktovali skuteční zrádci, a aby zrádci byli souzeni za to, čím jsou – zločinní spiklenci – tím, že je vyloučíme z toho, že se nikdy nebudou zabývat politikou a jakoukoli možností zasahovat do života země. Ať si soudci a policie pamatují, že ti, kdo podporovali tento diktátorský režim, budou velmi brzy považováni za kolaboranty a jako takoví odsouzeni. Výbuch důstojnosti a cti z jejich strany nyní bude stále věrohodný.

A. Manocchia : Proč Západ, tak bohatý na historii a kulturu, nezvažuje důsledky tohoto postoje, který odporuje a popírá přírodní zákon? Jak je možné, že to racionální člověk popírá?

biskup Vigano : Ten člověk je racionální, ano. Ale také podléhá vášním, chtíči, svodům světa. Jedině v životě z nadpřirozené milosti Bůh pomáhá člověku, aby se udržel v přátelství s Bohem a mohl konat dobro. Ale co nás naučilo tolik oslavované hnutí romantismu, když ne, že rozum se musí podvolit citu a že vůle nemůže ovládat vášně, že „srdci nelze poroučet“, zatímco opak je pravdou. I zde vidíme, jak operacemi manipulace s relativně banálními masami – od Giuseppe Verdiho, ze všech oper a románů – bylo vymazáno vnímání morální povinnosti v lidech a v buržoazii, aby bylo nahrazeno zotročení iracionálnímu a momentální vášni se všemi škodami, které z toho vyplývaly.

Na počátku negace přirozeného zákona je relativismus, považující všechny ideje za přijatelné a legitimní, popírající existenci transcendentního principu vepsaného do člověka Stvořitelem. Historie, kultura a umění se pak stávají fenomény, které je třeba analyzovat v sociologickém nebo psychologickém klíči, a již nejsou tím, co tvoří civilizaci. Ale pozor: ti, kdo popírají Boha jako Stvořitele a Vykupitele, to nedělají proto, aby nedovolili těm, kdo nejsou křesťany, praktikovat jejich náboženství, ale spíše aby zabránili těm, kdo jsou křesťany, utvářet společnost podle zásad sociální nauky a obecného dobra. Za tím vším jsou lidé, kteří našeho Pána nenávidí.

Otázka, kterou mi položíte, doktore Manocchio, by pak měla znít: "Proč by satanovi služebníci měli přestat nenávidět cokoli, co se vzdáleně podobá Kristu, protože vždy ano?" ". Myslet si, že můžeme vést dialog s nepřítelem, který nás chce zničit, je buď nezodpovědné, nebo zločinné: existují nepřátelé, které je třeba bez jakýchkoli skrupulí porazit, protože jsou oddáni zlu.

Chyba Západu spočívá v tom, že uvěřil lžím revoluce – což byl také Velký reset – nechal se vtáhnout do víru vzpoury a odpadlictví, násilí a smrti. Ale není to nakonec to, co se stalo Adamovi a Evě, když se nechali pokoušet Hadem? I tehdy byl Satanův slib zjevně falešný a klamný, ale Adam a Eva podlehli pokušitelovým slovům – Budete jako bohové! – a zjistili, že byli podvedeni.

Čeho jsme si my, obyvatelé Západu mysleli, že můžeme dosáhnout useknutím hlav králů, šlechticů a prelátů? Co jsme si mysleli, že bychom mohli zlepšit, s postavami jako Fouchet, Danton, Robespierre a všemi těmi zkorumpovanými vrahy, kteří měli nahradit ty, kteří byli pod gilotinou? Opravdu si někdo z nás myslel, že povolení rozvodu je pokrok? Nebo že dát matce právo zabít dítě, které nosí v lůně, bylo dobytí svobody? Nebo že otravování starých lidí ve spánku nebo nemocných nebo chudých je znakem civilizace? Existuje někdo, kdo je upřímně přesvědčen, že okázalost těch nejohavnějších neřestí je základním právem, nebo že člověk může změnit pohlaví a groteskním způsobem upravit to, co už příroda rozhodla? Ti, kdo tyto hrůzy přijímají, tak činí jen proto, že jsou tyto hrůzy vnuceny jako model „civilizace“ a „pokroku“, a ti, kdo je přijímají, chtějí následovat masy, aniž by se odlišovali.

Problém je v tom, že současný člověk je synem revoluce, nevědomě indoktrinovaným „politickou korektností“, relativismem, myšlenkou, že neexistuje žádná objektivní pravda a že všechny ideje jsou stejně přijatelné. Tato nemoc myšlení je primární příčinou úspěchu protivníků, protože mnoho lidí se spojilo s přijetím jejich principů, aniž by pochopili, že právě tyto myšlenky umožnily transformovat naši společnost [tak destruktivním způsobem].

Podrobení Evropské unii – a její pekelné ideologii – bylo pouze jednou z posledních fází, kdy Itálie utrpěla smrtelnou ránu. Proto, když slyším chválu na Revoluci, Deklaraci lidských práv, Osvícenství, Risorgimento a Expedici tisíce [legendární vlastenecký moment v dějinách znovusjednocení Itálie v roce 1860], otřásám se: globalismus je metastázou všech moderních omylů, které pouze církev – od svých počátků – dokázala s nadhledem odsoudit. A skutečně, pokud globalismus zaznamenal zrychlení, vděčíme za to právě tomu, že od Druhého vatikánského koncilu se hierarchie proměnila ze zapřisáhlého nepřítele zednářského spiknutí ve svého horlivého spojence.

A. Manocchia : Západ prochází neustálým a nezastavitelným demografickým poklesem se všemi důsledky, které z toho plynou. Současná „Vulgáta“ tvrdí, že to je pro lidstvo znepokojivý jev, protože povede k větší chudobě. Může být úbytek populace hlavní příčinou ekonomického úpadku? Nezdá se, že by tento jev znepokojoval vlády západních zemí. Proč tomu tak podle vás je?

biskup Vigano : Z výslovného přiznání globalistů víme, že jejich hlavním cílem je drasticky snížit světovou populaci. Italský ministr pro ekologickou transformaci Roberto Cingolani – který shodou okolností pochází ze společnosti Leonardo [letecký, obranný a bezpečnostní systém] – říká, že planeta je „navržena“ pro ne více než tři miliardy lidí. Kéž je tak laskav a vysvětlí nám, jak navrhuje rozdíl odstranit, a především kdo ho kdy zmocnil – s jeho vládou, Evropskou unií, OSN, WHO a celou globalistickou mafií – rozhodnout motu proprio pokračovat v tomto směru s potraty, eutanazií, pandemiemi, experimentálními séry, válkami, hladomory a masovou homosexualitou. Kdo je pojmenoval „Jezdci apokalypsy“? Kdo schválil jejich projekt lidovým hlasováním, za předpokladu, že by takový projekt mohl být někdy navržen ke schválení občanů nějakého národa?

Nedivím se proto, že západní lídři nemají obavy z poklesu porodnosti, jejíž údaje pro naši zemi jsou z velké části kompenzovány přítomností mnoha občanů mimo EU, mnohem plodnějších než Italové. Snižování počtu obyvatel je důsledkem premis, které byly nastaveny přesně pro tento účel, stejně jako karantény sloužily ke zničení ekonomiky, která již byla zničena nadnárodní konkurencí a nespravedlivým zdaněním. Zkrátka, vládnou nám členové globální lobby kriminálních spiklenců, kteří nám přímo říkají, že jejich plánem je nás vyhladit, a celou tu dobu tu sedíme a přemýšlíme, proč musíme nosit masky v autobusech a ne v restauracích.

A. Manocchia : Ti, kdo neuznávají nihilistické a neomalthusovské teorie, snad proto, že jsou věrní principům křesťanství, riskují vyloučení z mocenských pozic?

biskup Vigano : Ale je to zřejmé: ti, kdo nepodporují psychopandemický narativ, genderovou teorii, LGBTQ ideologii, kolektivistický liberalismus Světového ekonomického fóra, Nový světový řád a velké univerzální náboženství, jsou ostrakizováni, delegitimizováni a vydáváni za šílence nebo zločince. . Jakýkoli nesouhlasný hlas je nepříjemný, když je moc založena na emocionálním zneužívání a masové manipulaci. Stává se to lékaři, který neakceptuje Speranzovy protokoly, učiteli, který nediskriminuje neočkované, novináři, který hlásí pravdu o ukrajinských neonacistech, knězi, který se očkovat nechce, panu kardinálovi. který odsuzuje podřízenost Vatikánu čínské diktatuře.

A. Manocchia : Mluvit o životě a přirozeném právu znamená mluvit i o páteři společnosti, o rodině. Jaké důsledky má ekonomická krize na rodinu kromě poklesu porodnosti?

biskup Vigano : V centru útoku globalistů je jistě rodina. Rodina je tradice, identita, víra, vzájemná pomoc a podpora, předávání principů a hodnot. Rodinou se rozumí otec a matka, každý se svou specifickou, nezastupitelnou a nezaměnitelnou rolí, a to jak ve vzájemném vztahu mezi manžely a ve výchově dětí, tak i vůči společenství. Rodina znamená žité náboženství, náboženství, které se sděluje drobnými gesty, dobrými zvyky, formováním svědomí a mravního cítění.

Chápete, že zasažení rodiny nevyhnutelně vede k rozpadu sociálního těla, které ze své podstaty není schopno nahradit roli rodiny. Tak to máme: rozvody, potraty, "manželství" osob stejného pohlaví, adopce dětí nesezdanými nebo nepravidelnými páry, zbavení rodičovské autority z ideologických důvodů, odstranění prarodičů a příbuzných v domácím životě, pracovní podmínky matek které jim neumožňují plnit rodinné úkoly, penalizace vdaných žen nebo žen s dětmi při hledání zaměstnání, indoktrinace dětí ze základní školy. I v této oblasti je nutné odvážné a rozhodné jednání k obraně přirozené rodiny a k ochraně práv rodičů na výchovu jejich dětí, které nejsou majetkem státu.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup.

Životopis Novinky : https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-freemasonry-is-using-the-who-and-the-bergoglian-church-to-advance-its-global-coup/

 

Zdroj: Profidecatholica.com přes Twitter! ; ))))

 

Doplňující informace:

Připomenutí: 14. července: mistrovská mystifikace organizovaná Ilumináty (Nikdy nezapomeneme !)

Připomenutí: Stéphane Blet – Analýza památníku lidských práv (@MecDeLaTerre)

Připomenutí: Díky CO2, pravdy fyzika Françoise Gervaise o příčinách globálního oteplování (Sud Radio)

Připomenutí: Uvažovat... dokud je ještě čas; imbecilizace lidského druhu (Brunobertez.com)

 

Připomenutí: 'Globalizace' je past AMERICAN CONS! úmyslně ke škodě VŠECH lidí SVĚTA a ve prospěch USA a několika málo lidí, což je NAVRŽENO tak, aby... skončilo VELMI špatně...

Připomenutí: WHO ve spárech lobbistů - Dokument ARTE

Připomenutí: Skutečná agenda WHO: Nový světový řád inspirovaný Čínou (OD)

Připomenutí: Pandemická smlouva WHO „spojuje s globálním systémem digitálních pasů a průkazů totožnosti“ – (Zerohedge)

Připomenutí: INFLAČNÍ ⚡️POZOR V EVROPĚ ???????? Připravte se na nejhorší〽️ (Tatiana Ventôse)

Připomenutí: Lež, ve které jsme žít

Připomenutí: Health Pass předznamenává znamení šelmy, protože vláda přebírá kontrolu nad lidským tělem. biskup Schneider (LHK)

Připomenutí: Nová dokumentace: Covid vakcíny a kontrola populace prostřednictvím injekčních nanopolí (LCDS)

Připomenutí: Euro digital, digitální portfolio: "Planety se srovnávají" - Virginie Joron (Sud Radio)

odvolání Svědectví: Otec J.-Paul Régimbald nás v roce 1983 varoval před „univerzálním spiknutím“

Připomenutí: Kapitalismus (1/6) - Adam Smith: u zrodu volného trhu? (umění)

Připomenutí: Otroctví, rasismus, masové zabíjení: druhá tvář liberalismu

Připomenutí: Trvalá krize (Marc Chesney)

Připomenutí: Brilantní selhání nového kréda od Maurice Allaise (1999)

Připomenutí: Od Britského impéria ke Čtvrté říši (Valeriebugault.fr)

Připomenutí: Ursula von der Leyen: symbol zkázy západní vládnoucí třídy (TDI)

Připomenutí: Německý počítačový vědec odhaluje všechny vazby globalistů v machinaci COVID (France Soir)

Připomenutí: Role City Of London a Wall Street ve vzestupu komunismu a Třetí říše..., stejně jako fungování kontroly mysli

Et kdo zaplatí c..... Bruno Le Maire ?????? Ti, kteří mohousi dovolit' jsou to všichni ti lidé, kteří sázejí na burze jako on a kteří vyhrávají na všech frontách již 12 let, ale já NE..., ani ty si myslím... (Mám velký problém se nezlobit a v reálném životě taky a se všemi těmi nesmysly začíná být problém.... ).

 
Atd, Atd, buďte zvědaví...; )))))
 

Nejnovější články

Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky